Toplinarstvo

Trgovačko društvo Tehnostan d.o.o. u potpunom vlasništvu jedinice lokalne samouprave osnovano je kako bi obavljalo energetske djelatnosti na području grada Vukovara - proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom. Obavljanje djelatnosti temelji se na dobivenim dozvolama od Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Početak proizvodnje toplinske energije nakon reintegracije Hrvatskog Podunavlja započinje u ožujku 1998. godine kada je obnovljena kotlovnica D-2 u Dunavskoj 5. Kao energent kotlovnica je koristila ekstra lako loživo ulje za proizvodnju toplinske energije, a opskrbljivala je netom obnovljene višestambene zgrade Dunavska 5 i 7 sa ukupno 142 stana.

Povećanjem broja obnovljenih višestambenih objekata, istovremeno su se obnavljali i energetski objekti za proizvodnju toplinske energije (kotlovnice na ekstra lako loživo ulje i prateća toplinska mreža). Danas se u funkciji se nalazi, dislocirano, 5 kotlovnica sa pripadajućom distributivnom mrežom i dvije kotlovnice bez distributivne mreže (unutar zgrada).

Novom zakonskom regulativom i stupanjem na snagu Zakona o tržištu toplinske energije iz srpnja 2013. godine, svi toplinski sustavi svrstavaju se u jedan od tri toplinska sustava.