Upravljanje

povezivanje KPU i ZK

Upis zgrade u zemljišne knjige

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora je postupak kojeg propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 121/2013)

Encert

Energetsko certificiranje zgrada

Energetski pregled je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

Primjer

Uputa za plaćanje pručuve

Poziv na broj zaduženja uplatnice za plaćanje pričuve sastoji se iz dva dijela ( označeno sa A i B) u pozivu na broj kao na primjeru.